Członkostwo w Stowarzyszeniu Nowe Perspektywy

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Gminy Stare Czarnowo i powiatu gryfińskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejoraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. ratownictwa i ochrony ludności;
 16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. promocji i organizacji wolontariatu;
 19. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji; współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów; organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych; wspomaganie działalności badawczej i naukowej; prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz naszej lokalnej społeczności! Jeśli czujesz, że chciałbyś coś zmienić na lepsze w swoim lokalnym otoczeniu to właśnie zrobiłeś swój pierwszy krok 😉 Dołącz do nas!

Pliki do pobrania:

 • Deklaracja członkowska | Należy przesłać na adres Stowarzyszenia
 • Obowiązek informacyjny | Informacja Administratora