Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Nowe Perspektywy z siedzibą: ul. Szarych Mnichów 6a/7, 74-106 Kołbacz, woj. zachodniopomorskie. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@bartoszbiegus.pl, telefonicznie: 535 888 873 lub osobiście w jego siedzibie.

IOD

Inspektor Ochrony Danych :Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: biuro@rodo-gryf.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6, ust. 1, lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (dotyczy skorzystania z formularza kontaktu). Przetwarzanie będzie trwało do czasu odwołania zgody, lub po upływie 3 m-cy od przesłania wiadomości.
 • art. 6, ust. 1, lit. b RODO – wówczas gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie będzie trwało do czasu zakończenia negocjacji w sytuacji gdy umowa nie zostanie zawarta, a w sytuacji gdy umowa zostanie zawarta przetwarzanie tych danych będzie niezbędne na czas realizacji Umowy, a po ustaniu Umowy przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
 • art. 6, ust. 1, lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami), zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • Administrator powierza również przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w związku z prowadzoną zewnętrzną księgowością.
 • w przypadku dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami powierzymy dane osobowe wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do jej realizacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).

W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Profilowanie / EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).