STATUT STOWARZYSZENIA NOWE PERSPEKTYWY
z siedzibą w Kołbaczu

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nowe Perspektyw i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kołbacz, ul. Szarych Mnichów 6a/7, 74-106 Kołbacz.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo zachodniopomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gryfińskiego oraz gmin: Stare Czarnowo, Banie, Widuchowa.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności powiatu gryfińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Gminy Stare Czarnowo, Gminy Banie, Gminy Widuchowa, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. ochrony i promocji zdrowia;
  5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  10. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  12. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  14. ratownictwa i ochrony ludności;
  15. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  16. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  17. promocji i organizacji wolontariatu;
  18. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
  2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
  3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
  4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
  5. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
  6. wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
  7. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 4. Zarząd składa się z 3 osób – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Skarbnika,
  2. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  5. kontrola działań podejmowanych przez Zarząd,
 8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  6. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,
 9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 11. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu: Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik, działając łącznie.
 12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 13. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§ 4

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
  2. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
  2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
  3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
 4. Stowarzyszenie nie może:
  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2. zrzeszać osób prawnych,
  3. prowadzić działalności gospodarczej,
  4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

/-/ Prezes Zarządu

Bartosz Biegus